دکتر حمید علاقه بند

مدیریت و راه اندازی کسب و کار های موفق
کارآفرین برتر
مدیرعامل و موسس شرکت دانش بنیان AEC
مدرس دانشگاه آزاد تهران شمال
عضو سندیکای مخابرات و نظام صنفی رایانه ای
مدیر و صاحب امتیاز آموزشگاه فنی و حرفه ای ارتباط آسان (فناوری اطلاعات،بهداشت و ایمنی)
مولف،پژوهشگر ، مترجم

کارشناس مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کارشناس ارشد مهندسی مخابرات
کارشناس ارشد هنر نقاشی
دکترای مدیریت فناوری اطلاعات ،کسب و کار هوشمند
دانشجوی دکترای آینده پژوهی-علوم و تحقیقات

۰۹۱۲۵۳۴۶۸۹۶
Hamid@Alaghehband.com
h.alaghehband@iau-tnb.ac.ir
h.alaghehband@gmail.com