برنامه تدریس دانشگاه

نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ظرفیتواحدساعتروزدرس
40315:15 – 13:00سه شنبهسیستم های اطلاعاتی در مدیریت
35317:40 – 15:25سه شنبهفنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها
نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۲

نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳

ظرفیتواحدساعتروزدرس
445315:30 – 13:00دو شنبهسیستم های اطلاعاتی در مدیریت
30 + 30318:00 – 15:31

20:30 – 18:01
دو شنبهمدیریت پروژه
نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳